• Số báo danh: 01031414
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  9.00
 • Lịch sử:

  3.75
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.25