• Số báo danh: 01031005
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.80
 • Ngữ văn:

  5.75
 • Ngoại ngữ:

  2.80
 • Lịch sử:

  2.50
 • Địa lý:

  5.25
 • Giáo dục công dân:

  7.50