• Số báo danh: 01032169
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  6.00
 • Lịch sử:

  3.25
 • Địa lý:

  6.00
 • Sinh học:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  8.00