• Số báo danh: 01031645
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  4.20
 • Vật lý:

  4.00
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  4.50