• Số báo danh: 01030765
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  9.00
 • Ngoại ngữ:

  7.00
 • Lịch sử:

  6.00
 • Địa lý:

  7.25
 • Giáo dục công dân:

  9.00