• Số báo danh: 01030486
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  8.60
 • Lịch sử:

  7.25
 • Địa lý:

  8.75
 • Giáo dục công dân:

  8.50