• Số báo danh: 01032439
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  6.00
 • Sinh học:

  4.00