• Số báo danh: 01032436
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  2.00
 • Sinh học:

  4.25