• Số báo danh: 01031037
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  7.80
 • Lịch sử:

  2.50
 • Địa lý:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  7.50