• Số báo danh: 01030040
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  9.00
 • Ngoại ngữ:

  9.20
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  5.50
 • Giáo dục công dân:

  8.75