• Số báo danh: 01031351
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Lịch sử:

  3.75
 • Địa lý:

  6.75
 • Giáo dục công dân:

  9.00