• Số báo danh: 01032303
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  7.60
 • Vật lý:

  7.00
 • Hóa học:

  5.00
 • Sinh học:

  5.00