• Số báo danh: 01031498
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.20
 • Ngữ văn:

  4.75
 • Ngoại ngữ:

  2.60
 • Lịch sử:

  4.00
 • Địa lý:

  6.00
 • Giáo dục công dân:

  6.75