• Số báo danh: 01032403
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  3.25
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  2.00