• Số báo danh: 01031024
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  6.60
 • Lịch sử:

  8.00
 • Địa lý:

  9.25
 • Giáo dục công dân:

  9.25