• Số báo danh: 01032849
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Vật lý:

  5.00
 • Hóa học:

  4.50
 • Lịch sử:

  4.00
 • Địa lý:

  4.50
 • Sinh học:

  3.25
 • Giáo dục công dân:

  6.75