• Số báo danh: 01031110
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.80
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Lịch sử:

  3.25
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.00