• Số báo danh: 01032444
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  8.40
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  3.25
 • Sinh học:

  6.00