• Số báo danh: 01032552
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  8.00
 • Vật lý:

  8.25
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  5.50