• Số báo danh: 01030790
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.60
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  9.00