• Số báo danh: 01030974
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  9.25
 • Ngoại ngữ:

  9.40
 • Lịch sử:

  6.75
 • Địa lý:

  8.75
 • Giáo dục công dân:

  9.00