• Số báo danh: 01032050
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  6.25
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  7.25
 • Sinh học:

  3.50
 • Giáo dục công dân:

  7.50