• Số báo danh: 01031906
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  10.00
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  9.40
 • Vật lý:

  9.25
 • Hóa học:

  10.00
 • Sinh học:

  6.50