• Số báo danh: 01032084
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  2.40
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  3.75
 • Lịch sử:

  3.25
 • Địa lý:

  6.25
 • Sinh học:

  5.00
 • Giáo dục công dân:

  6.50