• Số báo danh: 01030833
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.60
 • Ngữ văn:

  4.00
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  7.00
 • Giáo dục công dân:

  7.75