• Số báo danh: 01032530
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  4.50
 • Sinh học:

  5.00