• Số báo danh: 01032311
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  8.25
 • Sinh học:

  7.50