• Số báo danh: 01032447
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  4.00
 • Ngoại ngữ:

  7.40
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  3.50
 • Sinh học:

  4.00