• Số báo danh: 01031723
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  4.25
 • Sinh học:

  4.00