• Số báo danh: 01032051
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  9.00
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  4.00
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  7.00
 • Sinh học:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  8.00