• Số báo danh: 01032785
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  5.25
 • Lịch sử:

  3.25
 • Địa lý:

  7.00
 • Sinh học:

  6.25
 • Giáo dục công dân:

  9.00