• Số báo danh: 01031605
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.20
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  6.80
 • Vật lý:

  9.25
 • Hóa học:

  9.75
 • Sinh học:

  5.75