• Số báo danh: 01031748
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  7.25
 • Sinh học:

  3.50