• Số báo danh: 01032707
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Vật lý:

  4.00
 • Hóa học:

  5.00
 • Lịch sử:

  6.00
 • Địa lý:

  7.25
 • Sinh học:

  5.00
 • Giáo dục công dân:

  7.50