• Số báo danh: 01031620
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  5.20
 • Vật lý:

  3.75
 • Hóa học:

  4.00
 • Sinh học:

  3.25