• Số báo danh: 01031356
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  9.40
 • Lịch sử:

  5.50
 • Địa lý:

  7.50
 • Giáo dục công dân:

  8.50