• Số báo danh: 01032358
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  4.75
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  7.00
 • Sinh học:

  2.00