• Số báo danh: 01032147
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.80
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  2.20
 • Vật lý:

  3.25
 • Hóa học:

  3.75
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  6.75
 • Sinh học:

  3.75
 • Giáo dục công dân:

  7.75