• Số báo danh: 01032385
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  10.00
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  7.00
 • Vật lý:

  10.00
 • Hóa học:

  9.25
 • Sinh học:

  6.75