• Số báo danh: 01030005
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  4.40
 • Lịch sử:

  4.00
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.25