• Số báo danh: 01032245
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Vật lý:

  8.25
 • Hóa học:

  9.00
 • Sinh học:

  4.75