• Số báo danh: 01032398
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  8.00
 • Vật lý:

  8.25
 • Hóa học:

  9.25
 • Sinh học:

  5.25