• Số báo danh: 01030381
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  3.75
 • Ngoại ngữ:

  4.20
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  7.50
 • Giáo dục công dân:

  9.25