• Số báo danh: 01032904
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.20
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  2.80
 • Vật lý:

  2.50
 • Hóa học:

  1.50
 • Lịch sử:

  4.00
 • Địa lý:

  6.75
 • Sinh học:

  3.25
 • Giáo dục công dân:

  7.25