• Số báo danh: 01032336
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Vật lý:

  8.50
 • Hóa học:

  9.75
 • Sinh học:

  3.75