• Số báo danh: 01031730
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  2.80
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  5.75
 • Sinh học:

  3.75