• Số báo danh: 01030836
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  9.00
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  7.75