• Số báo danh: 01031380
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.40
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Lịch sử:

  5.75
 • Địa lý:

  5.50
 • Giáo dục công dân:

  7.00