• Số báo danh: 01031650
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Vật lý:

  6.75
 • Hóa học:

  7.00
 • Sinh học:

  4.50