• Số báo danh: 01032237
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.60
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  7.00
 • Vật lý:

  8.75
 • Hóa học:

  9.50
 • Sinh học:

  5.00